วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2558

เหว่ยหล่าง 9
ท่านเว่ยหล่างตอนที่ 9 
 • ท่านเว่ยหล่าง (#โปรดฟังบุญต่างกันกับกุศลที่แท้จริงอย่างไร)
 • พระปัญญาเภสัช (ตี้เอ๊ยะซาจั๋ง) ได้นำต้นศรีมหาโพธิ์ จากอินเดียมาปลูกไว้เมืองจีน. แล้วเข้าฌานดูรู้ว่าอีก 170 ปี จักมี “พระโพธิสัตว์” มาบรรลุธรรม ณ ตรงจุดนี้ ท่านจึงได้สร้างวัดไว้ก่อน (ผู้สร้างวัดท่านเว่ยหล่าง) สมัยพระเจ้าเหลียงบู๊ตี่.
 • วัดธรรมญาณ ที่รอผู้มาโปรด โดยสลักที่ก้อนหินไว้ นานกว่า170ปีมาแล้ว
 • ก็คือรอท่านเว่ยหล่างนั่นเอง ซึ่งสลักไว้ดังนี้.
 • "อีกหนึ่งร้อยเจ็ดสิบปีภายภาคหน้า จะมีพระโพธิสัตว์ดำรงกายเนื้ออยู่
 • มาโปรดแสดงพระสัทธรรมมหายาน ณ ที่นี้ จะกอบกู้อุ้มเวไนยฯได้ไม่ประมาณ เป็นธรรมราชาผู้ถ่ายทอดพุทธธรรม ถ่ายทอดวิถีจิตจากพระพุทธะโดยแท้
 • ท่านเว่ยหล่างบวชแล้ว เทศนาว่า เรื่องการทำกุศลดังนี้..
 • สมัยก่อนพระอาจารย์ทวดตักม้อ มหาสังฆปรินายก รับนิมนต์จากองค์ฮ้องเต้

 • กระทั่ง ณ วันที่ ๒๑ ค่ำเดือนเก้า สมัยราชวงศ์เหลียงบู๊ตี้ประมาณปีพุทธศักราช ๑๐๗๐ ท่านจึงมาถึงยังฝั่งเมืองกวางโจว
 • ขณะนั้น พระเจ้าเหลียงบู้ตี๊ พระองค์ทรงเลื่อมใสศรัทธาพุทธศาสนามาก ทรงถือศีลกินเจอยู่เป็นประจำ เมื่อข่าวการมาถึงของพระอาจารย์ตั๊กม๊อถูกรายงานไปยังราชสำนัก พระเจ้าเหลียงบู๊ตี้ทรงปิติยินดี ยิ่งจึงได้มีพระกระแสรับสั่งให้อาราธนาเข้าเฝ้าทันที
 • ในปีนั้นเองพระอาจารย์ตั๊กม๊อได้รับนิมนต์จากพระเจ้าเหลียงบู๊ตี้ ไปยังนานกิงนครหลวงเพื่อถกปัญหาธรรม
 • พระเจ้าเหลียงบู๊ตี้ ได้ตรัสถามพระอาจารย์ตั๊กม๊อว่า
 • "ตั้งแต่ข้าพเจ้าครองราชย์มา ได้สร้างวัดวาอาราม โบสถ์วิหาร และพระคัมภีร์มากมาย อีกทั้งอนุญาตให้ผู้คนได้บวช โปรยทาน ถวายภัตตาหารเจแด่พระภิกษุสงฆ์ ตลอดจนทะนุบำรุงพระศาสนามากมาย ไม่ทราบว่าจะได้รับกุศลมากน้อยเพียงใด? " 
 • พระอาจารย์ตั๊กม๊อ ตอบว่า
 • "ที่มหาบพิตรบำเพ็ญมาทั้งหมด เป็นเพียงบุญกิริยาทางโลกเท่านั้น ยังมิใช่กุศลแต่อย่างใด" 
 • การที่ท่านตอบเช่นนั้น ก็เพราะพระเจ้าเหลียงบู๊ตี้ มีความเข้าพระทัยผิด ดั่งที่แม้ปัจจุบันผู้คนก็จะคิดว่า "บุญ" และ "กุศล"เป็นอย่างเดียวกัน จึงเรียกสับสนปนเปกันไป
 • แท้ที่จริง การให้ทานเงินทอง วัตถุสิ่งของ อาหาร หรือสร้างวัดวาอาราม ฯลฯ เรียกว่า "บุญ" หมายถึง ส่งที่ทำให้ฟูใจทำให้ใจมีปิติอิ่มเอมเท่านั้น ส่วน "กุศล" หมายถึงสิ่งที่จะช่วยขจัดเครื่องกางกั้น ช่วยให้จิตหลุดรอดไปจากสิ่งครอบคลุมห่อหุ้ม"พุทธะจิตธรรมญาณ" 
 • ฉะนั้นกุศลที่แท้ คือ ความรู้แจ้งทางจิตใจคือปัญญาอันผ่องแผ้วสมบูรณ์ เป็นความว่าง สงบจากกิเลส
 • เวลานั้นพระเจ้าเหลี่ยงบู๊ตี้ ทรงตรัสถามอีกว่า
 • "อริยสัจ คืออะไร? " 
 • พระอาจารย์ตั๊กม๊อ ตอบว่า "ไม่มี" 
 • พระเจ้าเหลียงบู๊ตี้ ทรงตรัสถามอีกว่า
 • "เบื้องหน้าข้าพเจ้านี้ คือใคร?" 
 • พระอาจารย์ตั๊กม๊อ ตอบว่า "ไม่รู้จัก" 
 • พระเจ้าเหลียงบู๊ตี้ ทรงได้ยินคำตอบเช่นนั้น ไม่ค่อยพอพระทัย
 • พระอาจารย์ตั๊กม๊อ เห็นว่า พระเจ้าเหลียงบู๊ตี้ ทรงสั่งสมภูมิปัญญายังไม่แก่กล้าพอ ที่จะบรรลุได้ จึงทูลลาจากไป
 • เมื่อท่านเดินทางพ้นจากเมืองไปแล้ว พระธรรมาจารย์ปอจี่เชี้ยงซือ คือ พระเถระผู้ทรงปราดเปรื่องรอบรู้พระไตรปิฎกได้เข้าเฝ้าแล้วกราบทูลถามพระเจ้าเหลียงบู๊ตี้ว่า
 • "พระภิกษุอินเดียรูปนั้น ขณะนี้พำนักอยู่ที่ใด? " 
 • พระเจ้าเหลียงบู๊ตี้ ทรงตรัสว่า
 • "จากไปแล้ว.....ท่านเป็นใครหรือ? " 
 • พระธรรมจารย์ ปอจี่เซียงซือ กราบทูลว่า
 • "ท่านคือ พระกวนอิมมหาโพธิสัตว์อวตารมาทีเดียว...ฝ่าพระบาทได้พบท่าน เหมือนไม่ได้พบ ได้เห็นท่าน แต่เหมือนไม่ได้เห็น" 
 • พระเจ้าเหลียงบู๊ตี้ ทรงทราบเช่นนั้นจึงมีพระดำริ จะให้ทหารออกติดตามไปอาราธนาท่านกลับมา ฝ่ายพระธรรมจารย์ปอจีเซียงซือ ได้กราบทูลต่อไปอีกว่า
 • "ไร้ประโยชน์...ถึงจะยกทัพไปแสนนาย ท่านก็ไม่กลับมา"
 • ต่อมาท่านจึงนั่งหันหน้าเข้าฝารอผู้สืบทอด นั่งนาน 9 ปี
 • จึงหันหน้าออกเพื่อรับผู้สืบทอดพงศาธรรมรุ่นที่ 2 คือท่านฮุ่ยเขอ 
 • ท่านฮุ่ยเขอขอสละชีวิต เพื่อพระธรรมแต่อาจารย์ทวดตักม้อ กล่าวว่า..
 • ธรรมะเข้าถึงยากเจ้าจะสละได้หรือ บาปเกิดที่ใดดับที่นั่น จากนั้นท่านจึงตัดแขนถวาย ท่านตักม้อเห็นดังนั้นจึงรับเป็นศิษย์ สืบทอดยาวนานได้ ห้ารุ่น รวมอาจารย์ตักม้อ ถึงท่านเว่ยหล่าง คือรุ่นที่หก นิกายนี้รุ่งเรื่องมากในยุคของท่านเว่ยหล่าง พระสังฆปรินายกรุ่นที่ 6
 • หากชอบโปรดกดติดตามเพจนี้เพื่อชมวีดีโอถัดไป...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น